Norme privint taxa şcolară

Extras din contractul de studii

Art.3

  1. Studentul are obligaţia să achite taxele de studii conform reglementărilor Universităţii din Petroşani;
  2. Taxa de studii pentru anul universitar 2010-2011 este stabilită, conform Hotărârii Senatului Universităţii din Petroşani, nr. 6/19 iulie 2010; pentru următorii ani de studii, taxa urmează să fie reactualizată, anual, prin Hotărâre a Senatului Universităţii din Petroşani;
  3. Taxa de studii se achită în fiecare an universitar în două tranşe: 50% până în data de 31 octombrie şi 50% până în data de 31 martie;
  4. Neachitarea taxei de studii în termenele prevăzute la punctul m), obligă Decanatul Facultăţii de ştiinţe, ca după 30 de zile să facă propunerea de exmatriculare a studentului, care va fi adusă la cunoştinţa acestuia prin afişare la avizierul Facultăţii de ştiinţe; eliberarea documentelor existente în dosarul studentului se va face după achitarea debitelor restante;

Art. 6

      Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract atrage după sine atenţionarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Regulamentele din universitate, la propunerea Consiliului Facultăţii de ştiinţe, aprobate de Rector sau după caz, conform legilor în vigoare. Sancţiunea aplicată, în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiţiile în care au fost săvârşite, poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la organul de conducere imediat superior;