Regulament de pregătire şi distribuire a materialului didactic

Materialele didactice (cursuri, ghiduri, culegeri) în format tipărit şi electronic, pregătite conform tehnologiei ID, se asigură de Departamentul ID, prin intermediul centrul de multiplicare al universităţii, pentru fiecare student înscris şi fiecare disciplină de studiu. Planul de multiplicare pentru materialele de studiu ID pe anul universitar, se realizează semestrial pe baza Listelor materialelor didactice necesare, întocmite după :

Datorită numărului mic de specializări şi studenţi care funcţionează la ID, pregătirea materialelor de multiplicare se tratează simultan pentru toate specializările şi toţi anii de studiu şi nu pe specializări, conform proceduri următoare. Pregătirea activităţii de multiplicare se realizează prin parcurgerea următoarelor etape cu două săptămâni înaintea începerii semestrului de studiu:

  1. Se pregăteşte Lista disciplinelor şi a Titularilor de curs conform Planului de învăţământ şi a statelor de funcţii pentru ID;
  2. Se consultă titularii de curs, dacă au adus modificări materialului existent şi sunt atenţionaţi de data limită de furnizare a acestuia;
  3. Materialele noi furnizate sunt recenzate de colectivele pe domenii din Anexa 1;
  4. Secretariatul ID stabileşte numărul de studenţi activi pe specializări şi ani de studii şi pe baza lui se determină necesarul de materiale tipărite şi pe CD-uri, conform politicii stabilite, pe tot departamentul, conform exemplului din Anexa 2.
  5. Se pregăteşte un Referat de necesitate conform metodologiei interne, ca modelul din Anexa 3, din care un exemplar ajunge la multiplicare.
  6. Listarea şi inscripţionarea se face pe semestre şi discipline în format PDF.
  7. Se pregăteşte o mostră pentru fiecare specializare şi fiecare an de studiu, care este verificată de secretarul ştiinţific ID, dacă coincide cu Lista disciplinelor, iar dacă rezultatul este valid, se trece la multiplicarea generală, în caz contrar se remediază anomaliile şi se reia ciclul.
  8. Rezultatul multiplicat ajunge la Compartimentul de difuzare, care le distribuie individual, în urma verificării achitării taxei de şcolarizare şi consemnează operaţia în registru, contra semnătură.
  9. Simultan cu primirea materialului, pe pagina WEB a departamentului se anunţă evenimentul şi condiţiile de distribuire.
  10. Periodic conducerea urmăreşte stadiul derulării activităţilor de mai sus şi dispune măsuri corespunzătoare.

Director departament ID,

Lect.univ.dr.PREDA MIRCEA